Hội thảo “Phổ biến sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” do Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình tổ chức

Tại Hội thảo “Phổ biến sản xuất sạch hơn trong công nghiệp cho các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình” do Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình tổ chức, Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam là đơn vị thuyết trình đã giới thiệu tới các đại biểu khái niệm Sản xuất sạch hơn, các kỹ thuật Sản xuất sạch hơn và Quỹ GCTF về hỗ trợ các dự án đầu tư thay đổi công nghệ theo hướng sạch hơn. Một số doanh nghiệp tham dự Hội thảo đã trao đổi với Quỹ những câu liên quan tới các dự định thay đổi thiết bị/công nghệ của mình.