Hội thảo “Giới thiệu và Xúc tiến Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp và Quỹ tín Ủy thác dụng xanh trong cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hà Nam” tại thành phố Phủ Lý.

Trung tâm Sản xuất sạch Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam (VASMIE) đã tổ chức Hội thảo “Giới thiệu và Xúc tiến Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp và Quỹ tín Ủy thác dụng xanh trong cộng đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Hà Nam” tại thành phố Phủ Lý‎ (tỉnh Hà Nam). Trên 40 doanh nghiệp đã được nghe giới thiệu về Chiến lược Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp và giải thích cụ thể về tiêu chí và hỗ trợ của Quỹ GCTF.