Tín dụng xanh – “Vì một tương lai xanh” VTV3 – 28/04/2015