Công ty Giấy Bắc Hà: “Tập trung nỗ lực vào việc giảm tiêu thụ tài nguyên nhờ hệ thống DAF”

Dự án “Lắp đặt hệ thống DAF-(Dissolved Air Flotation- hệ thống tuyến nổi bằng không khí hòa tan) của công ty TNHH Giấy Bắc Hà được thực hiện với hỗ trợ của Quỹ Ủy thác tín dụng xanh (GCTF). Từ khi hệ thống DAF được đưa vào sử dụng, công ty đã tiết kiệm về kinh tế như giảm tiêu thụ điện năng và nước, hạn chế tác động vào môi trường.

Công ty TNHH Bắc Hà đi lên từ 1 doanh nghiệp nhỏ, bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất từ năm 1993 chuyên sản xuất, mua bán giấy (giấy bao gói, giấy vệ sinh, giấy khăn ăn, giấy in), sản xuất nước giải khát, mua bán nông sản thực phẩm, lâm sản phục vụ sản xuất giấy, mua phế liệu các loại, sản xuất, chế tạo nồi hơi các loại…Hiện nay, giấy Kraft là sản phẩm chủ yếu, bao gồm giấy sóng và các loại giấy mặt M1, M2, M6, M7, M8 và M9 với nhiều loại khổ giấy (900 – 165cm) và định lượng khác nhau (150 – 250 g/m2). Công nghệ và máy móc thiết bị của công ty đã qua nhiều năm sử dụng. Hệ thống bể lắng và lọc nước trắng cũ phát sinh sau bước lên lưới có lượng thu hồi và tái sử dụng nước cũng như xơ sợi rất ít hầu như không tái sử dụng được, chất lượng giấy sản phẩm không được ổn đinh. Ngoài ra, công ty còn phải khai thác nước từ mặt đồng cho sản xuất.

Hệ thống tuyển nổi bằng không khí hòa tan (DAF) của công ty TNHH Giấy Bắc Hà mới được đưa vào sử dụng nhờ sự hỗ trợ của Quỹ Ủy Thác TÍn Dụng Xanh

Công ty TNHH Giấy Bắc Hà đăng ký dự án thay đổi công nghệ với việc áp dụng hệ thống DAF. Việc đầu tư thay đổi này đã giúp công ty tăng được lượng thu hồi và tái sử  dụng nước cũng  như xơ sợi. Hệ thống DAF mới lắp đặt đã chứng minh việc tăng lượng nước thu hồi để tái sử dụng cho khâu chuẩn bị bột lên lưới. Vì thế, từ khi hệ thống DAF được  đưa  vào  sử  dụng,  công  ty  đã  không  còn  khai  thác  nguồn nước   mặt   từ đồng   cho   sản   xuất   nữa.  Bên   cạnh  đó,  lượng  xơ  sợi có trong nước trắng cũng được thu hồi trong thời gian ngắn để đưa về tái sử dụng nên chất lượng giấy sản phẩm ổn định hơn trước. Tổng lượng giảm khai thác nước mới ước đạt 244.616 m3/năm. Cải thiện đáng chú khác bao gồm:  Chất lượng sản phẩm được cải thiện; Giảm sử dụng nguyên liệu thô.

So với hệ thống bể lắng và lọc nước trắng cũ thì hệ thống DAF có nhiều ưu điểm vượt trội hơn nhiều: Tiết kiệm nước khoảng 65%, giảm sử dụng nước mới, tổng tiết kiệm về kinh tế khoảng 36,360 USD/năm.

Công ty đã đầu tư cho dự án này là 100,100USD. Công ty TNHH Giấy Bắc Hà  đã  được GCTF bảo lãnh 50% giá trị khoản vay tín dụng tại Ngân hàng Techcombank. Ngoài ra, công ty cũng đã được thụ hưởng khoản trả thưởng tương đương với 25% giá  trị tín dụng (25.025USD). Đây là mức thưởng cao nhất của Quỹ GCTF cho việc cải thiện môi trường.